Julie Simon

round "Bling" smokey quartz pendant

$195.00